ข่าวสารจาก ISUZU

ตำรวจจราจรยึดใบอนุญาตฯ ไม่ได้แล้ว

ประกาศราชกิจจาฯ ใช้  “ภาพใบขับขี่-สำเนา” แทนใบจริงได้

ใช้ใบขับขี่อัจฉริยะ ผ่านแอพพ์ขนส่ง-สำเนา สามารถใช้โชว์ ตร.จราจร แทนฉบับจริงได้แล้ว
       โดยที่ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาให้สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตแทนการพกพาใบอนุญาตขับรถแบบเดิม ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ขับขี่ที่แสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนา ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวแล้ว
     ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการแสดงใบอนุญาตขับรถ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

    (1) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทำให้ปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง
   
    (2)
การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาพใบอนุญาตขับรถที่ได้จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถตัวจริง ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง
   
    (3)
การแสดงใบอนุญาตขับรถ ฉบับจริงที่ออกโดย กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้

     กฎหมายใหม่ 'ตำรวจจราจร' ยึดใบขับขี่ไม่ได้
สิทธิพื้นฐานที่ควรรู้ ตั้งแต่ 20 ก.ย.62 "ตำรวจจราจร" ออกใบสั่งได้ เรียกดูใบขับขี่ได้ แต่ต้องคืนและไม่มีอำนาจในการยึดใบขับขี่อีกต่อไป
      เพื่อนๆ สามารถโหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโอเอส โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE


ที่มาข้อมูล
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/258/T_0027.PDF
Top